Netscape-oprichter Andreessen disst heel India - Apparata