Razer is bloedserieus over Hello Kitty gaming setup - Apparata