Agile Project Management | Wat is het, en hoe pas je het toe?

Iedereen in het bedrijfsleven is bekend met de term “Agile”, van directiekamer tot postkamer. Iedere werknemer klopt zichzelf op de borst omdat ze meer agile denken te zijn dan hun collega’s. Nog niet bekend met deze term? Wij vertellen je er alles over!

Als je tegenwoordig succesvol wilt zijn en je werkt nog niet Agile, dan ben je in de minderheid. Volgens het Project Management Institute maakt meer dan 70% alle organisaties gebruik van een Agile aanpak. Ook melden ze dat Agile projecten maar liefst 28% succesvoller zijn dan traditionele projecten. Maar wat houdt “Agile” nou precies in? In dit artikel geven we je meer inzicht in de term “Agile projectmanagement”. Je leert hier meer over de geschiedenis, de definitie en de essentie van Agile projectmanagement.

Powered By:

De geschiedenis van Agile Projectmanagement

Agile projectmanagement is ontstaan als tegenwicht van de watervalmethode die werd ontwikkeld in 1970. Agile projectmanagement komt voornamelijk ten goede aan het ontwikkelen van software. De watervalmethode heeft als eigenschap dat alle fases in een vastgestelde volgorde dienen te worden uitgevoerd. Het afronden van iedere fase gaat gepaard met een grote hoeveelheid documentatie. Indien een afgeronde fase als voltooid beschouwd wordt, kunnen er geen aanpassingen meer gemaakt worden. In de praktijk werd duidelijk dat deze fases een erg lange doorlooptijd kennen en de eisen van de oplevering tijdens het traject kunnen veranderen. Dit kan als gevolg hebben dat de opgeleverde software aan het eind van het traject niet langer voldoet aan de wensen en eisen van de klant. De watervalmethode was dus geen efficiënte werkmethode in de ontwikkeling van software.

In 2001 kwamen 17 softwareontwikkelaars bij elkaar om een methode te bedenken voor een betere, efficiëntere methode van softwareontwikkeling. Dit leverde het baanbrekende Agile manifest op. Dit manifest was bedoeld om de processen van softwareontwikkeling te stroomlijnen en een einde te maken aan de inefficiënte praktijken van de watervalmethode. Uitgebreide documentatie, eindeloos vergaderen en vasthouden aan het oorspronkelijke proces zou door dit manifest niet langer nodig zijn.

Powered by SaasCity

Haal het meeste uit je software, Via SaasCity worden zakelijke gebruikers en SaaS-aanbieders geïnformeerd, geadviseerd en verbonden met elkaar.

Ga naar SaasCity

Definitie & essentie

Agile projectmanagement wordt steeds populairder, met name bij het ontwikkelen van software. Deze vorm van projectmanagement wordt vaker gebruikt omdat projecten sneller opgepakt moeten worden. Dit vraagt vaak om een multidisciplinaire aanpak. Wanneer je begrijpt wat Agile echt inhoudt, kan je deze manier van werken ook beter toepassen in je eigen organisatie.

Agile is niet één specifieke methode. Het is juist een verzameling van methodes en principes. Binnen Agile projectmanagement kunnen er dus meerdere methodes worden toegepast, zoals bijvoorbeeld Scrum of Extreme Programming. De eerste, misschien wel de meest zuivere definitie van Agile projectmanagement is afkomstig uit het oorspronkelijke Agile manifest:

 • Mensen en hun onderlinge interactie zijn belangrijker dan processen en hulpmiddelen.
 • Werkende software is belangrijker dan allesomvattende documentatie.
 • Samenwerking met de klant is belangrijker dan contractonderhandelingen.
 • Inspelen op veranderingen is belangrijker dan het volgen van een plan.

Deze punten geven je een idee van wat Agile inhoudt, maar nog geen duidelijke definitie. Een beknopte definitie van Agile projectmanagement luidt als volgt: “Agile projectmanagement is een iteratieve ontwikkelingsmethode waarin feedback en communicatie tussen mensen, aanpassing aan veranderingen en het leveren van werkende resultaten centraal staan.”

Dit leggen we verder voor je uit aan de hand van de verschillende begrippen die zijn genoemd in deze definitie.

Iteratief

Iteratief: Agile is iteratief. Dit wil zeggen dat het werk in opeenvolgende stukjes gehakt wordt. Dit worden ook wel sprints genoemd. Bij iedere volgende sprint wordt voorgebouwd op de vorige, hierbij worden dingen verbeterd op basis van de lessen die in vorige sprints zijn geleerd. Een veelgebruikte methode van verbeteringen aanbrengen is de methode “Scrum”. Deze methode is gebaseerd op de workflow die uit sprints en reviews bestaat. Scrum wordt veel gebruikt ter ondersteuning van Agile projectmanagement.

Aanpak en een mindset

Agile is een aanpak en een mindset. Dit in tegenstelling tot Scrum dat tot stapsgewijs proces kan worden herleid. Agile is geen vastomlijnde procedure of lijst met instructies. Ook is er geen certificering aan verbonden. Er is dus geen klant-en-klaar sjabloon ontworpen voor Agile, dat gaat juist tegen het principe van Agile in. Wel is er projectmanagementsoftware speciaal ontworpen om het werken met Agile te bevorderen.

Efficiënte communicatie

Het belangrijkste aan Agile projectmanagement is efficiënte communicatie. Dit is belangrijker dan uitgebreide documentatie, met daarin ieder detail uitgewerkt. Ingewikkelde e-mailketens en buitensporig veel vergaderingen worden voorkomen met Agile projectmanagement. Volgens de 12 principes van het Agile manifest is de beste manier van informatie overbrengen, een face-to-face gesprek. Indien een boodschap overgebracht kan worden in 10 seconden, wordt een lange e-mail overbodig.

Tastbare resultaten die werken

Het belang van Agile is het opleveren van tastbare resultaten die werken, na iedere uitgevoerde sprint. De 12 principes van Agile stellen dat werkende software de belangrijkste maatstaf is voor vooruitgang.

Powered by SaasCity

Haal het meeste uit je software, Via SaasCity worden zakelijke gebruikers en SaaS-aanbieders geïnformeerd, geadviseerd en verbonden met elkaar.

Ga naar SaasCity

Implementatie Agile projectmanagement

De wendbaarheid en flexibiliteit om snel te kunnen reageren op veranderingen in de markt, zoals een toename in concurrentie, kan een bedrijf een voorsprong geven op concurrenten of overlevingsmogelijkheid bieden in een verzadigde markt. Bedrijven gebruiken Agile projectmanagement om de succespercentages van hun producten en diensten te verhogen. Ook wordt de methode ingezet om de “time-to-market” te verminderen, hierdoor kunnen producten dus eerder op de markt worden gebracht. Daarnaast wordt Agile ingezet om de motivatie en productiviteit van teams te vergroten. De methodologie van Agile projectmanagement kan voor bedrijven van groot belang zijn, maar ondanks dat gegeven bevindt bijna de helft van de bedrijven zich nog in een experimentele fase van Agile werken.

Een kleine meerderheid van de bedrijven die al wel gebruik maakt van Agile projectmanagement realiseert zich niet wat de ware potentie van deze aanpak eigenlijk is. Het rendement van investeringen in programma’s die ontworpen zijn voor Agile projectmanagement, zijn nog steeds betrekkelijk laag. Omdat de Agile benadering vaak nieuw is voor medewerkers, is de volwassenheid van de werkwijze binnen heel veel organisatie nog beperkt. 

Eerder heb je gelezen dat er geen klant-en-klaar sjabloon is voor het implementeren van Agile projectmanagement. Wel zijn er verschillende aanbevelingen zoals geformuleerd door ondernemers die je voorgingen! Hier hebben we een aantal aanbevelingen voor je op een rijtje, zodat ook jij Agile projectmanagement kan implementeren in je onderneming.

Adopteren en inzetten van Agile projectmanagement is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Dit is gebleken uit een onderzoek naar de volwassenheid en het succes van de methode. Het inzetten van best practices kan het implementatieproces van Agile echter versoepelen. Hier beschrijven we zes aanbevelingen die het implementeren van Agile een stuk gemakkelijker maken.

Leer wat Agile is en hoe het werkt.

Eerder in dit artikel hebben we verteld over de geschiedenis van Agile, waarom het is ontwikkeld en wat de essentie is van deze methode. Voordat je kan werken met Agile projectmanagement is het belangrijk om te begrijpen wat het verschil is tussen de watervalmethode die nog steeds wordt gebruikt, en de modernere Agile methode. Het is dan ook essentieel om de Agile methode eerst goed onder de knie te krijgen, voordat deze geïmplementeerd wordt in je onderneming

Begin klein

Idealiter werkt je gehele onderneming met Agile projectmanagement, maar dit vereist verschillende aanpassingen binnen je organisatie. Dit kost aanzienlijke inspanning en veel geduld. Het is dus onrealistisch om de volledige koers van je gehele bedrijf binnen een dag te willen veranderen. Om de transitie naar Agile zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, wordt aangeraden om Agile binnen de afzonderlijke afdelingen in te voeren. Vaak wordt Agile eerst ingevoerd binnen de IT-afdeling, hier is het principe van Agile doorgaans als bekend. Wanneer Agile is toegepast en werkt binnen de IT-afdeling, kunnen zij vervolgens optreden als coaches om de transitie op andere afdelingen te begeleiden.

Leiderschap

Het succes van een team gaat gepaard met duidelijkheid over de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Een goede balans tussen autoriteit en toerekenbaarheid is van groot belang om teamverband en samenwerking te kunnen blijven stimuleren. Ook binnen de Agile aanpak, waar samenwerking centraal staat, is dit nog altijd het geval. Teams moeten flexibel zijn en individuele moeten zich comfortabel voelen bij ambiguïteiten en experimenten, maar leiderschap blijft ook bij Agile ontzettend belangrijk. Zo moeten leiders in staat zijn om de beste werkwijzen en kwaliteiten van het personeel te herkennen tijdens de overgangsfase naar Agile. Deze kwaliteiten en werkwijzen zullen moeten worden gecommuniceerd naar de medewerkers, om de transitie naar Agile werken goed te kunnen laten verlopen.

Experts stellen dat het geven van bevelen door management vermeden moet worden, Agile is het meest geschikt voor een bottum-up benadering. Hierin wordt gepleit voor autonomie en zelforganiserende teams. Eenvoudige acties kunnen teams stimuleren om samen te werken aan de doelen en uitdagingen. Waar bevelen en opgelegde taken vaak minder stimulerend werken, biedt innovatie en creativiteit de mogelijkheid om werken in teamverband te versterken. Benoem één eigenaar voor de initiatieven, maar maak het duidelijk dat het gehele team verantwoordelijk is voor het eindresultaat.

Kies de juiste methodologie(ën)

Agile projectmanagement is zeer interactief, het maakt het mogelijk om snelle aanpassingen binnen een project te bewerkstelligen. Ook biedt de methode de mogelijkheid om verschillende processen te herhalen en dus risico’s te verkleinen. Agile maakt onmiddellijke feedback tijdens het proces mogelijk, vermindert de complexiteit en zorgt voor een snellere doorlooptijd. Zoals eerder al gezegd, Agile kent geen uniforme aanpak, er dus niet één raamwerk voor specifieke bedrijven of projecten.

Het selecteren van de juiste methodologieën voor jouw bedrijf of project is dus erg belangrijk. De combinatie van deze methodologieën vormt de sleutel tot een succesvolle implementatie van Agile projectmanagement. Er zijn verschillende methoden die Agile ondersteunen, waaronder de methode Scrum. Dit is de meest gebruikte methode in Agile projectmanagement. Voordat je van start gaat met Agile is het advies om onderzoek te doen naar de verschillende methoden, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken die past bij je bedrijf.

Implementeer Agile op bestuursniveau

Ook business executives kunnen profiteren van Agile werken. Volgens de principes van Agile werken kunnen managers veel leren van de leiders van andere disciplines binnen je bedrijf. Door te werken met multidisciplinaire teams krijgen managers beter inzicht en kennis van de klanten en de verschillende processen binnen de organisatie.

Ook worden ze door middel van de multidisciplinaire teams geconfronteerd met de terugkerende uitdagingen waarmee de organisatie te maken krijgt. Door Agile werken kunnen er binnen de teams nieuwe ideeën worden aangedragen om deze problemen aan te pakken. Senior executives kunnen door middel van Agile werken, achterhalen welke kritieke problemen snel geëlimineerd kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld minder waarde toevoegende activiteiten zoals onnodig rapporteren.

Door de samenwerking tussen executives is het mogelijk om sneller beslissingen te maken en nieuwe strategieën te implementeren. Agile projectmanagement zorgt ervoor dat de activiteiten duidelijker en sneller worden gecommuniceerd naar de werknemers. Leidinggevenden kunnen dus eerder hun voortgang delen op een plek die voor iedereen zichtbaar is.

Omgaan met verandering

Het laatste punt is gericht op omgaan met veranderingen, Agile vereist namelijk verschillende organisatorische veranderingen. Eerder werd al aangeraden om de nieuwe werkwijze door te voeren per afzonderlijke afdeling. Een rigoureuze omwenteling van de gehele organisaties binnen een dag zal namelijk enkel chaos en onduidelijkheden veroorzaken. Het is dus ook belang om rekening te houden met een aanpassingstijd, het is hierbij essentieel om teamleden gelijktijdig te ondersteunen bij het leren samenwerken met de andere disciplines.

De eerste, en misschien wel de belangrijkste stap, is om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het is de taak van het management om de grote lijnen uit te zetten en de prioriteiten duidelijk te communiceren naar alle afdelingen en teams. Iedereen moet op de hoogte zijn van de nieuwe werkwijze en deze ook begrijpen. Ook is het van belang om te focussen op het opzetten en versterken van de multidisciplinaire teams. Hiervoor is geen nieuwe organisatiestructuur vereist.

Daarentegen is het wel belangrijk dat medewerkers tegelijk leren samenwerken met de andere bedrijfseenheden en disciplines. Teammotivatie en betrokkenheid moeten centraal staan volgens de Agile experts. Medewerkers moeten zich comfortabel voelen bij het leveren van input, ze moeten worden voorbereid op een minder hiërarchische structuur en de moraal moet worden verbeterd om Agile optimaal te kunnen implementeren.

Door middel van inzetten van Agile coaches kunnen teams getraind worden om de manier van werken te veranderen. Door meer te concentreren op teams en minder op het individu is het mogelijk om een beloningssysteem te creëren. Binnen dit systeem wegen de resultaten van het team zwaarder dan persoonlijke prestaties. Benader de bedrijfsresultaten net zoals klanttevredenheid en hecht meer waarde aan teamgeluk dan teambenutting.

Conclusie: Agile Projectmanagement

Agile projectmanagement biedt ontzettend veel mogelijkheden om nog flexibeler te ondernemen. Tegenwoordig verandert de markt razendsnel, het is dus belangrijk dat je als onderneming snel mee kan veranderen. Wanneer je nog geen gebruik maakt van Agile projectmanagement heb je nu de kennis die je nodig hebt om ook aan de slag te gaan met Agile. Wanneer je nog twijfelt of Agile wel past binnen je bedrijf, lees dan de vele succesverhalen online en ga in gesprek met je managementteam. Met Agile kan je je bedrijf naar een nog hoger niveau tillen!

bedrijfssoftware

Powered by SaasCity

Haal het meeste uit je software, Via SaasCity worden zakelijke gebruikers en SaaS-aanbieders geïnformeerd, geadviseerd en verbonden met elkaar.

Ga naar SaasCity

Onze top partners

Monday is gemaakt om projectmanagement makkelijker te maken. Bespaar tijd met verschillende automatiseringen, integreer verschillende zakelijke tools en prioriteer gemakkelijk de belangrijkste taken.

Pros:
 • Optimaliseer je workflows
 • Blijf up-to-date met verschillende projecten
 • Alle processen op één plek
 • Regel gemakkelijk je urenregistratie en planning
Cijfer:
5.0
Bekijk Nu

AFAS Software is een Nederlands familiebedrijf. We ontwikkelen innovatieve softwareproducten voor de zakelijke markt en nemen daarbij graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Cijfer:
4.0
Pros:
 • Al je bedrijfsprocessen in één systeem
 • Hou overzicht over verschillende projecten
 • Optimaliseer workflows
 • Automatiseer je boekhouding
 • Verbeter klantrelaties
Bekijk Nu Bekijk Review

Gripp is hét alles-in-één pakket wat het overzicht weer terugbrengt in jouw organisatie. Of het nu gaat om die perfecte offertes met een druk op de knop, het overzicht van wie wat aan het doen is, of het strakke debiteurenbeheer: het kan allemaal met Gripp.

Cijfer:
4.0
Pros:
 • Meer dan 1500 tevreden klanten
 • Jarenlange ervaring
 • Korting vanaf 4 gebruikers
 • Datagedreven ondernemen
Bekijk Nu

Wij helpen je graag op weg

Conclusie: het aanbod in bedrijfssoftware is groot. Dit lijkt heel praktisch, maar in de praktijk blijkt dit voordeel ook meteen een nadeel. Veel bedrijven ervaren het grote aanbod juist als struikelblok voor het maken van een overwogen keuze voor bedrijfssoftware. Wij helpen je daarom om deze keuze wat eenvoudiger te maken. Zo kun je oriënteren, pakketten vergelijken en reviews lezen, waarmee je de beste keuze kunt maken.

Wij zijn als website aan geen enkele aanbieder verbonden. We streven er dan ook naar om je van de meest objectieve informatie te voorzien zonder je te willen beïnvloeden bij je keuze, maar wel om je te helpen bij het maken van deze beslissing. Ben je op zoek naar specifieke informatie, heb je aanvullingen op deze informatie of heb je andere suggesties? 

Het laatste nieuws over software op apparata

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *